Escola d'Administració Pública de Catalunya
Clàusules socials amb perspectiva de gènere a les subvencions i contractació pública
Recursos humans, prevenció de riscos laborals i polítiques socials  
Actualització-aprofundiment - Estratègica  

Codi: 010238/2012-1

Barcelona , novembre de 2012
Imprimeix|Tanca
  Presentació
  La normativa estatal i comunitària en matèria de contractes públics, igual que la legislació de subvencions públiques, contenen diverses referències a la inclusió de criteris socials en les fases del procediment d'adjudicació i execució dels contractes i les subvencions públiques.
També la normativa autonòmica al·ludeix expressament a l'abordatge de temàtiques socials. Així, en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes, hi ha referències d'interès, tant normatives com pràctiques, relatives a la igualtat entre dones i homes en les subvencions i els contractes públics.
Les subvencions i contractacions públiques que incorporen clàusules socials tenen per objecte establir un exemple i influir en el mercat. En promoure aquestes clàusules les administracions públiques ofereixen incentius a les empreses perquè desenvolupin una gestió amb la finalitat de promoure la igualtat de dones i homes.
Després d'una detecció prèvia d'interessos i necessitats, l'Institut Català de les Dones promou aquesta sessió formativa amb la finalitat que les autoritats públiques, a través de les seves subvencions i contractacions, atenguin les necessitats públiques amb les millors condicions possibles.
  Objectius
  - Conèixer els mecanismes integradors de la perspectiva de gènere als processos de contractació i subvenció previstos per la Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa.
- Conèixer, des d'un marc teòric i pràctic, les diverses possibilitats d'incorporar criteris socials en matèria d'igualtat entre dones i homes susceptibles de ser aplicades en l'àmbit de la contractació i de les subvencions de les diferents administracions públiques, amb independència del seu àmbit d'actuació.
  Persones destinatàries
  Personal tècnic de l'Administració de la Generalitat i de l'Administració local implicat en la gestió de subvencions i contractes públics.
  Programa
  - Presentació del document: "Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social", de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.

- Inclusió de les clàusules socials amb perspectiva de gènere en els procediments de contractació i subvencions públiques:
a) Conceptes, avantatges i beneficis de les clàusules socials en les subvencions i els contractes públics.
b) Fonaments de la contractació pública responsable i de l'acció positiva en matèria d'igualtat.
c) Normativa de subvencions i contractes públics referent a criteris socials amb perspectiva de gènere.
d) Possibilitats procedimentals en les diferents fases del procés de licitació de contractes i de concessió de subvencions.
e) Bones pràctiques i sistemes integrals de diverses administracions públiques.
f) Dubtes i espai de reflexió.

  Professorat
  Gemma Enfedaque Montes, responsable d'assessorament tècnic de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya.
Santiago Lesmes Zabalegui. Llicenciat en dret. Tècnic especialitzat en contractació pública sostenible i responsabilitat social.

  Dates i horari
  6 de novembre, de 9 a 13.30 h
  Lloc
  Escola d'Administració Pública de Catalunya
C/ Girona, 20
08010 Barcelona
  Places
  15
  Hores lectives
  4.5
  Matrícula
 
El personal al servei de l'Administració de la Generalitat està exempt de pagament. Cal que us hi inscrigueu per mitjà d'ATRI o del circuit que tingui establert la unitat de formació del vostre departament o organisme.
  Certificat
  S'expedirà un certificat d'assistència a l'alumnat que assisteixi al 80 % de les hores lectives.
  Responsable
  Celia Torres Sola
  Organització
  Institut Català de les Dones
Escola d'Administració Pública de Catalunya